Voorhof | Herontwikkeling Eikenbosch krijgt definitief vervolg

De plannen voor woningbouw, een nieuw kindcentrum en nieuwbouw voor het woon- en zorgcentrum Torentjeshoef op de locatie Eikenbosch in Berkel-Enschot krijgt definitief een vervolg. In de afgelopen periode zijn de gemeente Tilburg, Heijmans en TBV Wonen tot een definitief plan gekomen. Onlangs tekenden alle partijen de realisatieovereenkomst voor het project, dat inmiddels is omgedoopt tot project Voorhof.

Project en dorpswethouder Rolph Dols: “Vandaag zetten we een belangrijke stap voor de toekomst van zowel onze jonge als oudere inwoners van Berkel Enschot. De nieuwbouw van basisschool Rennevoirt, woningen op Eikenbosch en zorgcentrum Torentjeshoef kan nu echt van start! “

Het plan Voorhof omvat de herontwikkeling van het voormalige winkelcentrum Eikenbosch en de bestaande locatie van zorgcentrum Torentjeshoef. Op de plek, waar voorheen de Albert Heijn stond en nu Torentjeshoef nog staat, bouwt Heijmans 40 koopwoningen en 15 sociale huurwoningen. Het kindcentrum bestaat straks uit een nieuw schoolgebouw voor basisschool Rennevoirt met een gymzaal, en er is in het gebouw ook plek voor buitenschoolse opvang en kinderopvang 0-4 jaar. De nieuwbouw van zorgcentrum Torentjeshoef (TBV Wonen) krijgt 44 zorgappartementen voor zorgstichting ‘t Heem  en 66 aanleunwoningen. Het zorgcomplex  is op zijn vroegst begin 2025 klaar. 

Directeur-bestuurder TBV Wonen, Paul Kouijzer: “Dankzij de samenwerking met de gemeente Tilburg, zorgstichting ’t Heem en Heijmans hebben we een belangrijke mijlpaal behaald voor de realisatie van een modern nieuw Torentjeshoef. Gezamenlijk werken we op korte termijn de eerste schetsen van de nieuwbouw uit voor een plek waar het straks een thuis voor senioren wordt.”

Voor de ontwikkeling is een voorlopig Stedenbouwkundig Plan gemaakt. Dit plan is in meerdere stappen besproken met het planteam dat bestaat uit omwonenden en de dorpsraad Het voorlopig Stedenbouwkundig Plan is op 17 mei jl. vastgesteld in het college. Ook zijn er in een nieuwe realisatieovereenkomst afspraken vastgelegd met Heijmans en TBV Wonen (eigenaar Torentjeshoef).

Stef Jaske, directeur vastgoed bij Heijmans: “We zijn heel blij dat ook het laatste stukje van Koningsoord een mooie invulling krijgt. Met het klooster blijft er een bijzondere hint naar het verleden, maar het leefgebied is straks helemaal vormgegeven voor de toekomst. Zo worden de woningen voorzien van groene daken en is er een kwalitatieve oplossing gevonden voor waterberging, namelijk in het gezamenlijke park. Door integraal op te trekken met de gemeente en TBV zijn we tot kwalitatieve, duurzame oplossingen gekomen. De prettige samenwerking is voor ons een voorbeeld voor andere projecten.”

Vervolgstappen en planologische procedure

In de komende periode wordt het voorlopige Stedenbouwkundig Plan aan alle geïnteresseerden toegelicht tijdens een informatieavond. Eventuele zorgpunten worden waar mogelijk meegenomen bij de verdere uitwerking in een definitief Stedenbouwkundig Plan. Hierbij blijft ook het planteam betrokken. Naar verwachting is het plan voor de zomervakantie klaar. 

Voor het project is ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In de komende periode worden de onderzoeken die daarvoor nodig zijn al opgestart. Het college hoopt na de zomervakantie een besluit te kunnen nemen over het starten van de bestemmingsplanprocedure. In het snelst mogelijke scenario kan het bestemmingsplan waarschijnlijk in het 1e kwartaal van 2023 ter vaststelling aangeboden worden aan de gemeenteraad.

 

Bouw kindcentrum Rennevoirt

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld gaat het schoolbestuur Tangent samen met de partner voor kinderopvang de aanbesteding voor de nieuwbouw van het kindcentrum opstarten. Daarna is er ook tijd nodig voor de bouwvoorbereiding. Afhankelijk van zienswijzen en/of beroep tegen het bestemmingsplan is de verwachting dat  de eerste bouwactiviteiten op zijn vroegst in mei 2023 gestart kunnen worden.  Het streven is het kindcentrum na de zomervakantie van 2024 (bij de start van het schooljaar) in gebruik te nemen.